KONTAKT 500 835 853

OD 400 PLN PRZESYŁKA W POLSCE GRATIS

ZWROT LUB WYMIANA DO 14 DNI

Regulamin sklepu i polityka prywatności

Regulamin Sklepu Internetowego MAMATU


Słowniczek:
1. Sprzedający – apconcept Anna Przeracka-Byskosz . z siedzibą we Wrocławiu 51-687, adres: ul. Kosynierów Gdyńskich 74/2, NIP 9251842379,.
2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.mamatu.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
4. Towary – rzeczy ruchome, nowe (nieużywane) prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży
5. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.
6. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy mamatu.pl prowadzony jest przez apconcept Anna Przeracka-Byskosz siedzibą we Wrocławiu, adres: Kosynierów Gdyńskich 74/2, NIP 9251842379
2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego mamatu.pl, dostępnego pod adresem internetowym www.mamatu.pl
3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Pełnia praw własności do zdjęć i innych elementó strony mamatu.pl należy do Sprzedającego.
7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.
9. Zakupy w sklepie internetowym www.mamatu.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz przedsiębiorców.
10. Z chwilą złożenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym na przekazanie danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia – w szczególności doręczycielom zakupionego towaru. O ile nie zastrzeżono inaczej, Kupujący wyraża również zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Złożenie zamówienia i podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Sprzedający zapewnia ochronę przekazanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Stosownie do przepisów tej ustawy Kupującemu przysługuje w szczególności prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania lub żądania zaprzestania ich wykorzystywania.


II. Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.
2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
3. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
6. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 14 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

III. Składanie zamówień

1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.
2. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
3. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Potwierdzam Zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną apconcept Anna Przeracka co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Jest też równoznaczne ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
4. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

IV. Dokonywanie płatności. Ceny.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich lub walucie rozliczeniowej EU,
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
a) Gotówką,osobiście w punkcie sprzedaży Sprzedającego lub osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)
b) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek firmy apconcept Anna Przeracka-Byskosz. w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

Właściciel rachunku: apconcept Anna Przeracka-Byskosz
Bank Zachodni WBK.
NR konta 30109017530000000120272569
Ul. Kosynierów Gdyńskich 74/2, 51-687 Wrocław,
c) za pośrednictwem konta PayPal przed dostawą Zamówienia
d) za pośrednictwem karty płatniczej/ kredytowej.( Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068)

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
6. Preferencyjne koszty dostawy/ transportu dotyczą wyłącznie dostaw realizowany na terenie Polski. W przypadku dostawy poza granice Polski, koszty dostawy ustalane są każdorazowo dla danego zamówienia.
7.Dla przesyłek międzynarodowych nie obowiązuje promocyjna dostawa darmowa dla zamówień, których wartość przekracza 400 PLN. 


V. Realizacja zamówień.

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 6 do 8 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;
b) dostępności Towaru;
Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.
3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Wartość kosztów wysyłki Towaru do Klienta uzależniona jest od formy dostawy (transportu), jaką świadomie Klient wybrał w procesie składania zamówienia. Koszty usługi transportowej są zawsze wyraźnie wyszczególnione w podsumowaniu Zamowienia. Wartość kosztów dostawy podana jest jako wartość brutto w PLN.
4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej . Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 4 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.
5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
8. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: apconcept Anna Przeracka-Byskosz ul. Kosynierów Gdyńskich 74/2, 51-687 Wrocław.
3. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika.
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami niepodważalnie stwierdzającymi jego nabycie w Sklepie przy jego sprzedaży na adres : apconcept Anna Przeracka-Byskosz ul. Kosynierów Gdyńskich 74/2 4, 51-687 Wrocław.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Do zwracanego produktu powinienbyć załączony formularz zwrotu towaru produktu. Formularz zwrotu dla klienta dostępny jest TUTAJ. (http://mamatu.pl/formularz_zwrotu.pdf)  Brak formularza, paragonu lub innego dokumentu potwierdzajacego dokonanie zakupu zwracanego produktu, uniemożliwia poprawne przeprowadzenie procesu rozpatrzenia zwrotu.
9. Towar zwracany nie może nosić śladów użytkowania. Do takich śladów między innymi należą: wypchane kieszenie, wypchany lub rozciągnięty materiał na łokciach lub kolanach, ślady po kosmetykach, np. fluidzie, szmincce, tuszu, zapachach kosmetycznych lub innych zapachach domowych lub przemysłowych (papierosy, smażony tłuszcze etc.), skutki prania i inne znamiona świadczące o tym, że produkt był używany, nieprawidłowo przechowywany lub przymierzany w sposób niewłaściwy.
10. W przypadku wystąpienia w/w śladów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu. W takiej sytuacji produkt wraz z uzasadnieniem odmowy przyjęcia zwrotu, zostanie odesłany do Klienta przesyłką pocztową na koszt Sprzedającego.
11. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
- Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu związane z odstąpieniem od umowyVII. Niezgodność towaru z umową. Reklamacje.

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.
4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany.
5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta lub w sposób w jaki Kupujący dokonał zapłaty za reklamowany Towar. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
8. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.VIII. Zasady dotyczące gratisu przy zamówieniach powyżej 400 PLN

  1.      Warunki otrzymania gratisu

Aby zakwalifikować się do otrzymania gratisu w postaci skarpetek, zamówienie musi wynosić co najmniej 400 PLN bez kosztów dostawy.

  1.      Zwrot zamówienia z gratisem

W przypadku dokonania zwrotu całego zamówienia lub części zamówienia, który wpłynie na obniżenie wartości zamówienia poniżej kwoty 400 PLN, klient ma obowiązek również zwrócić gratis w postaci skarpetek. W przypadku zwrotu zamówienia bez zwrotu gratisu, zostanie odliczona cena standardowa skarpetek od wartości zwracanych produktów. Cena standardowa skarpetek 30 PLN

  1.      Stan gratisu

Skarpetki muszą być zwrócone w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym, czystym i w oryginalnym opakowaniu.

  1.      Zmiana gratisu

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju lub wzoru gratisu, który jest dostępny przy zamówieniach powyżej 400 PLN, bez wcześniejszego powiadomienia klientów.

  1.      Okres obowiązywania regulaminu dotyczącego gratisu

Niniejszy regulamin dotyczący gratisu jest ważny od 15 września 2023 do 30 września 2023 i podlega zmianom w dowolnym momencie. Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej mamatu.pl

IX. Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.

W dniu 25. grudnia weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). W związku z powyższym dostosowaliśmy regulamin naszego sklepu do nowych wymogów prawnych.

Polityka prywatności Sklepu Internetowego MAMATU

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu prowadzonego pod adresem https://www.mamatu.pl;  https://www.mamatushop.com jest apconcept Anna Przeracka-Byskosz jednoosobowa własność prywatna  z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Kosynierów Gdyńskich 74/2, 51-687 Wrocław, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9251842379, REGON: 146386503, tel. 0048 500835853, e-mail: sklep@mamatu.pl (zwana dalej apconcept)

2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, kontaktując się z apconcept np. poprzez adres e-mail: sklep@mamatu.pl. Osoby niepełnoletnie lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wprowadzać dane osobowe (oraz dokonać zakupów na https://www.mamatu.pl lub  https://www.mamatushop.com) wyłącznie wtedy, gdy osiągnęły wiek umożliwiający im samodzielne wyrażanie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

3. Każda osoba fizyczna ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie jej dane są przetwarzane przez apconcept, jak również ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nadto osoba ta ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody wywołuje efekt od momentu otrzymania przez apconcept oświadczenia o cofnięciu zgody.

                        4. Każda osoba fizyczna ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy: a) jego dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane przez apconcept lub w inny sposób przetwarzane;

                        b) zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

                        c) wniesie sprzeciw, o którym mowa w pkt. 7 i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub gdy jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

                       

 

                        5. Każda osoba fizyczna może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli według niej, jej dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe. Wówczas do czasu rozpatrzenia żądania sprostowania danych apconcept nie będzie przetwarzać tych danych.

                        6. Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                        7. Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez apconcept danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego naszego interesu. W takim przypadku apconcept zaprzestanie przetwarzania, o ile nie będzie innych podstaw do przetwarzania tych danych.

                        8. Każda osoba fizyczna, na żądanie może otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie swoje dane osobowe, które zostały podane apconcept, ma również prawo żądać, aby apconcept przesłało te dane innemu administratorowi, jeżeli:

                        a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tej osoby lub na podstawie umowy; oraz

                        b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

                        9. Każda osoba fizyczna może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku, gdy:

                        a) kwestionuje prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający zweryfikować prawidłowość tych danych apconcept zaprzestanie ich przetwarzania;

                        b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

                        c) apconcept nie będzie już potrzebować tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

                        d) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – wówczas apconcept zaprzestanie

przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy uprawniały apconcept do ich przetwarzania i są nadrzędne wobec podstaw wniesionego sprzeciwu.

                        10. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są za pośrednictwem strony internetowej https://www.mamatu.pl;  https://www.mamatushop.com. Apconcept może przetwarzać dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego na podstawie swoich prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest marketing usług własnych lub wyłącznie po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą. Zgodę tę można odwołać w każdej chwili, a nadto tej osobie przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

                        11. Dane osobowe przetwarzane są przez apconcept w następujących celach:

                         a) realizacji usług świadczonych przez apconcept za pomocą Serwisu i Oprogramowania, (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej zwane „RODO”) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu następuje w oparciu o zaakceptowany przez Użytkownika regulamin, przetwarzanie danych w tym zakresie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie tej osoby; Dane te apconcept będzie przetwarzać do czasu realizowania umowy, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;

                        b) sprzedaży towarów i usług oferowanych przez apconcept (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu następuje w oparciu o zaakceptowany przez Użytkownika regulamin, przetwarzanie tych danych w tym zakresie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie tej osoby;

                        c) w celach marketingowych (marketing towarów i usług apconcept) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu wynika z prawnie uzasadnionego interesu apconcept, dane w tym celu będziemy przetwarzać dopóki nie zgłosisz sprzeciwu o którym mowa w pkt. 9 lit. d.

                        d) rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu wynika z prawnie uzasadnionego interesu apconcept;

                        e) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o dobrowolną zgodę danej osoby, dane te apconcept będzie przetwarzać do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

                        f) Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz (np. firma kurierska). W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

                       
Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

                        12. Dane osobowe są przekazane innym podmiotom tylko w celu realizacji wyżej wymienionych usług lub dostawy towarów lub za wyraźną zgodą danej osoby. Takimi podmiotami są podmioty, których udział jest niezbędny do dokonywania płatności za towary lub usługi świadczone przez apconcept (tj. operatorzy płatności elektronicznych oraz operatorzy telekomunikacyjni, jeśli korzystanie z usług Legimi związane jest z umową łączącą Użytkownika z danym operatorem), kurierzy, pośrednicy kurierscy lub operatorzy pocztowi, odpowiedzialni za dostarczenie zamówionych towarów oraz podmioty, które współpracują z apconcept w celu prawidłowego świadczenia usług (firmy prowadzące księgowość apconcept, doradcy prawni, firmy windykacyjne, audytorzy, operatorzy infolinii oraz pomocy technicznej).

                        13. Apconcept gromadzi następujące dane: a) w przypadku wszystkich Użytkowników – adresy e-mail, loginy, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (jeśli Użytkownik nabywa płatne funkcjonalności), dane dostarczane przez pliki cookies.

                        b) w przypadku przedsiębiorców – nazwę przedsiębiorcy, numery NIP i REGON, ewentualnie numer KRS (jeśli przedsiębiorca podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego),

                        c) w przypadku osób kontaktujących się telefonicznie z pomocą techniczną – numer telefonu osoby dzwoniącej

                        d) w przypadku osób kontaktujących się z pomocą techniczną za pomocą komunikacji e-mail– dane osobowe przekazane przez tę osobę oraz treść komunikacji,

                        e) pozyskiwane z innych źródeł lub w wyniku korzystania Użytkownika z usług apconcept – dane informujące o stronie internetowej, która przekierowała Użytkownika na stronę apconcept, numer identyfikacyjny, historia płatności i transakcji.

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji określonych świadczeń przez apconcept lub partnerów apconcept oraz nawiązania kontaktu przez apconcept z daną osobą fizyczną.

15. Apconcept przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Apconcept stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

16. W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, których celem jest m.in. ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu i analiza zachowań Użytkowników w ramach Serwisu. Cookies dzielą się na cookies sesyjne (session cookies), przechowywane na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, cookies stałe (persistent cookies), przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do ich usunięcia przez Użytkownika, oraz cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies), pochodzące od podmiotów trzecich, które pozwalają m.in. dostosować reklamy, treści i sposób ich wyświetlania do preferencji Użytkownika, a także ustalić skuteczność działań reklamowych. Użytkownik może samodzielnie w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej określić, czy wyraża zgodę na zapisywania plików cookies przez tę przeglądarkę.

17. Apconcept przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu (takich jak np. dane pozyskiwane za pomocą usługi Google Analytics). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Anonimowe dane eksploatacyjne mogą być dostępne dla podmiotu udostępniającego usługę do ich wygenerowania (np. Google).

18. W Serwisie i Oprogramowaniu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych i treści dostępnych poza Serwisem. apconcept wskazuje, że po przejściu na te strony, Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych stron. Apconcept może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych związanych z usługą apconcept. Dane gromadzone przez te podmioty podlegają politykom prywatności przyjętym przez te podmioty.

19. Apconcept może przekazywać zanonimizowane dane statystyczne swoim partnerom, klientom lub kontrahentom (takie jak np. informacja o aktualnej liczbie aktywnych Użytkowników).

20. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (w tym roszczeń twórców, wydawców oraz dystrybutorów Publikacji elektronicznych o których mowa w pkt. 22), umożliwienia skorzystania z uprawnień związanych z rękojmią i naprawą dostarczonych towarów i usług, lub do czasu cofnięcia określonej zgody.

21. Apconcept informuje, że w oparciu o pozyskane dane mogą być kierowane do osoby fizycznej korzystającej z usług apconcept spersonalizowane informacje handlowe związane z usługami apconcept, jak również sugestie tworzone w oparciu o pozyskane dane (np. sugestie produktów podobne do tych, które dana osoba zakupiła). Takie działania odbywają się w sposób zautomatyzowany za pomocą dostępnych narzędzi marketingowych lub analitycznych. Skorzystanie przez daną osobę z takich spersonalizowanych informacji handlowych lub sugestii jest dobrowolne.